معرفی

مشخصات فردی

حمیدرضا رضایی کلیدبری

نام - نام خانوادگی : حمیدرضا   رضایی کلیدبری

پست الکترونیکی : hrezaee@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبایی تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی. سیستم های اطلاعاتی مدیریت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی . مدیریت منابع انسانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علامه طباطبایی تهران

سوابق اجرایی

 

  1. عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1384
  2. معاون دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1392
  3. عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1392
  4. عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1392
  5. عضو شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1392
  6. عضو کمیته ارتقای  کیفیت آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1392
  7. دبیر کمیته بهینه سازی و ارتقای کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1392
  8. رییس کمیته بهینه سازی و ارتقای آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 17 از سال 1393


عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن علوم مدیریت ایران تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی و معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

حمیدرضا رضایی کلیدبری
حمیدرضا رضایی کلیدبری

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^